VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

Jelen szerződés létrejön az egyes feltételek és a teljes szerződés együttes elfogadásával

e g y r é s z r ő l
Energrade Kft. (Lurdy Ház, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) Cégjegyzékszám: 01-09-178353, Adószám:
24708049-2-43 kapcsolattartási email cím: info@energrade.hu), a továbbiakban ENERGRADE Kft.
vagy Fejlesztő

m á s r é s z r ő l
Ön, mint Ügyfél, a továbbiakban Ügyfél
együttesen Szerződő Felek
között az alábbi tartalommal.
PREAMBULUM
TELEPÍTÉS (SZOLGÁLTATÁS (CLOUD ALAPÚ ÉS/VAGY CLOUD JELLEGŰ) TERMÉKEK ESETÉBEN
SZOLGÁLTATÁS ELÉRÉSE) ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ
ALÁBBI FELTÉTELEKET!
A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL (SZOLGÁLTATÁS (CLOUD ALAPÚ ÉS/VAGY CLOUD JELLEGŰ TERMÉKEK
ESETÉBEN A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELÉRÉSÉVEL) ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET:

I. Szerződés megkötése, fórum és jogkikötés

1. Jelen szerződés létrejön egyrészt online módon az (1) összes lényegesebb szerződéses pont
külön-külön, illetve a (2) teljes szerződés együttes elfogadásával. Ezen elfogadások az egyes
pontok mellett (alatt), illetve a szerződés legvégén lévő üres négyzetekben elhelyezhető
pipák elhelyezésével történik. Ügyfél elfogadja azt, hogy nem természetes személy szerződő
fél esetében az eljáró személy nyilatkozataiként kerülnek betudásra a nyilatkozatai (kivéve,
ha jelen szerződés megkötésére vonatkozó szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik,
ezen esetben azonban teljes személyes helytállással tartozik az ENERGRADE Kft. igényeiért).
A lényegesebbnek jelöt pontok köre azon pontokat tartalmazza, mely nemfeltétlenül
szokványos eleme a jelen szerződéshez hasonló szerződéseknek, és ezek külön kiemelésével
erre a tényre az ENERGRADE Kft. felhívja az Ügyfél figyelmét. Az ENERGRADE Kft. kéri azt,
hogy ezen pontokat (kezdve jelen ponttal) különös odafigyeléssel olvassa el az Ügyfél, és csak
akkor jelölje be a pipákat, ha a pipához tartozó részek tartalmával kifejezetten egyet ért, azok
hatásának kiváltását maga is akarja, és azt magára kötelezően ismeri el. Az ENERGRADE Kft.
felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a jelen szerződés végén lévő pipát akkor jelölje be, ha a
szerződés minden részével (feltételével) maradéktalanul egyet ért, azok hatását maga is
akarja, és azt magára kötelezően ismeri el. Az ENERGRADE Kft. felhívja az Ügyfél figyelmét
arra, hogy csak és kizárólag a jelen szerződéses tartalommal kívánja a szerződést megkötni az
Ügyféllel, ha valamilyen módosítási javaslata van az Ügyfélnek, vagy valamely pontot nem
kívánja elfogadni, akkor a Szerződő Felek között nem jön létre szerződés, ha pedig a
szolgáltatás igénybevétele alapján az mégis létrejön, akkor az csak a jelen szerződéses
tartalom szerint.
A jelen szerződés szerinti tartalommal jön létre a szerződés akkor, ha az Ügyfél az
ENERGRADE Kft. jelen szerződés hatályába tartozó bármilyen szolgáltatást (melybe online
vagy offline szolgáltatás és/vagy szoftverhasználat; cloud jellegű termék esetén a szoftver
elérés; a szolgáltatás vagy a szoftver , illetve a szolgáltatás vagy szoftver keretébe tartozó
adat megismerése, felhasználása, továbbadása, hozzáférhetővé tétele, ideiglenes vagy
huzamos többszörözése) egyaránt beletartozik) úgy vesz igénybe, hogy jelen szerződés
rendelkezéseinek elfogadását jelző pipákat maradéktalanul megtette volna.
A jelen szerződés szerinti tartalommal jön létre a szerződés akkor, ha az Ügyfél a szolgáltatás
díját részben vagy egészben megfizette az ENERGRADE Kft. javára.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha az Ügyfél a szerződés megkötéséhez
szükséges összes kötelezettséget nem teljesíti, de a szolgáltatásokat igénybe veszi, akkor
jelen szerződés ráutaló magatartással létrejön a szolgáltatást igénybe vevő(k) és Ügyfél
között.
Ha tehát nem kívánja, hogy jelen szerződés hatálya alá kerüljön, akkor ne vegye igénybe az
ENERGRADE Kft. jelen szerzdőés szerinti szolgáltatásait, ne telepítse fel a szoftvert, ne
fizessen a szolgáltatásért, mivel ezen szolgáltatásokra csak jelen szerződés teljes
elfogadásával jogosult.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, a jelen szerződés-nyelvet
maga választotta ki, a szerződés nyelvét érti, a pont tartalmát értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.

2. Szerződő Felek jelen szerződés, és a Szerződő Felek között az Energrade Kft-vel kapcsolatos
szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogkérdés kapcsán Magyarország
kizárólagos joghatóságát (fórum választás) kötik ki, Szerződő Felek alávetik magukat
Magyarország joghatóságának (alávetési nyilatkozat) a magyar jog (és az annak részét
képező, a Magyar Jog által kifejezetten elfogadott nemzetközi és EU-s joganyaggal
egyetemben) kizárólagos (jogválasztás) alkalmazásával együttesen. Szerződő Felek
megállapodnak arról, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.

II. A szolgáltatás tartalma

szoftver felhasználására vonatkozó licence szerződés

3. A jelen Végfelhasználói licencszerződés (továbbiakban: „szerződés” vagy “EULA”) jogilag
kötelező megállapodás végfelhasználóként Ön (mint természetes vagy jogi személy, azaz
Ügyfél) és jelen szerződésben megnevezett szoftvertermék (továbbiakban: Szoftver)
fejlesztője az ENERGRADE Kft. (azaz “Fejlesztő”) között.

4. Jelen megállapodás nem ADÁSVÉTELI szerződés vagy bármilyen a szoftver tulajdonjogának
átruházására vonatkozó dokumentáció, hanem a végfelhasználó jogait meghatározó
felhasználási szerződés.

5. A szoftver tartalmazza továbbá, a nyomtatott vagy digitálisan tárolt anyagokat,
dokumentációkat, „online” vagy elektronikus dokumentációt és Internet alapú
szolgáltatásokat is. Minden olyan szoftver, dokumentáció, vagy webszolgáltatás, ami a
szoftver részét képezik, vagy a szoftver által válik elérhetővé, és azt a saját licences
szerződése vagy használati feltételi kísérik, nem a jelen EULA, hanem a vonatkozó licence
szerződés hatálya alatt áll.

6. Fogalmak
Licence terjedelme: Ügyfél a szoftver vételárának megfizetésével csak a szoftver licencét
szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán meghatározott jogokat biztosít
Önnek a szoftver használatára. Minden további jogot ENERGRADE Kft. fenntart.
Kipróbálás: Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy egy teszt verzióval 45 napig, vagy olyan
időtartamig, ahogy azt Ügyfélnek az ENERGRADE Kft. meghatározta egyedi írásos
hozzájárulásával – csak használati kipróbálási célra használja a szoftvert, anélkül, hogy díjat
fizetne érte. A kipróbálási időszak alatt a Szoftvert „as it is” állapotban szolgáltatjuk.
Licence lehetőségek: A szoftver használata során az Ügyfélnek több licence lehetősége áll
fenn
Demó mód: A szoftver korlátlan számú készülékkel képes kommunikálni, és minden
szolgáltatása aktív, de 1 óránként megáll, és az ez idő alatt gyűjtött historikus adatokat törli.
Trial mód: A szoftver maximum 4 (négy) mérőkészüléket képes kezelni. Folyamatos üzemben
működik maximum 45 napig.
Éles üzemmódok: Éles üzemmódok esetén minden szolgáltatás aktív, és időbeni megkötés
nincs. A szoftver maximum a megvásárolt licence szerinti készülékeket képes kezelni.

7. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a szolgáltatásokhoz tartozó egyes frissítések a
szolgáltatás biztonságát, zavartalanságát, illetve minőségének javítását jelenti, azok tényét
létét és célját elfogadja, és kijelenti, hogy csak saját felelősségére nem alkalmazza az egyes
frissítések letöltését és telepítését.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.

III. Kizárások, kötelezettségek

8. Technikai korlátok: Ügyfél a szoftverben, komponenseiben elhelyezett biztonsági és/vagy
védelmi és egyéb technikai korlátozásokat nem kerülheti meg.

9. Visszafordításra, visszafejtésre, belső elemzésre, megváltoztatásra vonatkozó korlátozások:
A szoftver visszafordítására, visszafejtésére és a belső felépítésére vonatkozó korlátozások
értelmében, az Ügyfél nem fordíthatja vissza, nem fejtheti vissza, nem végezhet a szoftver
belső felépítését feltáró elemzéseket a szoftveren, és a szoftvert nem változtathatja meg.
Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy bármely megváltoztatás esetén nem keletkezik
közös tulajdon, és a megváltoztatás eredménye ugyancsak az ENERGRADE Kft. teljes körű
tulajdonába kerül, melyért az Ügyfél semmilyen megtérítési igénnyel nem léphet fel.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek

10. Rész- egész komponensek el nem különítése: Ügyfél szoftver használata egységes
termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el egynél több számítógépen
történő alkalmazás céljából.

11. Közzététel korlátozása: Ügyfél szoftvert mások általi másolás céljából nem teheti közzé.

12. Szoftver befogadási szolgáltatás: Ügyfél szoftverrel hoszting szolgáltatást nem nyújthat.

13. Egyetlen EULA: A szoftver csomagja a jelen EULA több verzióját is tartalmazhatja, így például
különböző nyelvű fordításokat, verziókat, szolgáltatási csomagokat (például: felhasználói
dokumentációban és a szoftverben). Ügyfél ebben az esetben is csak a SZOFTVER egy (1)
példányának használatára jogosult.

14. Védjegyek használata: Jelen EULA semmilyen jogot sem biztosít Önnek a Fejlesztő
védjegyivel, vagy szolgáltatásainak megjelöléseivel kapcsolatban. Jelen EULA
dokumentációban Ügyfél elfogadja, hogy tilos eltávolítani bármely termék azonosítót vagy
tulajdonjog korlátozást tartalmazó figyelmeztetést.

15. Telepítés és használat: Abban a kifejezett esetben, ha a jelen EULA másképpen nem
rendelkezik, Ügyfél a szoftvert csak 1 (egy) számítógépre jogosult telepíteni, azon használni,
szolgáltatásait lekérni és igénybe venni, valamint futtatni, vizuálisan megjeleníteni.

16. Átruházás kizárása: A jelen EULA licence nem értékesíthető, nem használható közösen, nem
megosztható semmilyen kisebb egységre, valamint nem adható kölcsön, bérbe, vagy lízingbe
és nem használható egyidejűleg különböző számítógépeken. Jelen kizárás nem vonatkozik az
örökléssel vagy jogi személy átalakulásával járó jogutódlásra, de ekkor is csak egy személy
viheti tovább a szoftver-jogosultságokat, a többi személynek új szerződést kell kötnie.

17. Internet alapú szolgáltatások: ENERGRADE Kft. Internet alapú szolgáltatásokat is nyújt a
szoftverrel együtt. Ezeket a szolgáltatásokat az ENERGADE Kft. bármikor módosíthatja vagy
megszüntetheti.

18. Szellemi tulajdonjog: A szoftverrel és ide értve a szoftverben megtalálható képekkel,
animációkkal, zenékkel, szövegekkel, az összes írásos és grafikai dokumentációkkal
kapcsolatos jogot Fejlesztő fenntart.

19. Elektronikus dokumentáció nyomtatása: Ha a szoftverhez csak elektronikus formátumú
dokumentáció tartozik, egy példányban kinyomtathatja az ilyen elektronikus dokumentációt.

20. Garancia kizárása és az okozott károkért való felelősség kizárása: A licenc az un. „as it is”,
azaz adott állapotú szoftverhez biztosít Ügyfélnek jogokat azok minden hibájával együtt és az
adott lehetőségek mellett. Ügyfél a szoftvert saját felelősségre használja. Ügyfél tudomásul
veszi és elfogadja azt, hogy a számítógépes és telekommunikációs rendszerek nem
hibamentesek, és alkalmanként rendszerleállások fordulhatnak elő. Az ENERGRADE
Kft. nem vállal garanciát arra, hogy a szolgáltatások folyamatosan, pontosan,
biztonságosan és hibamentesen működnek
Okozott károkért való felelősség kizárása: Fejlesztő az érvényes jogszabályi előírásokon
alapuló maximális mértékben elhárít minden felelősséget bármilyen kárért (ide értve, de
ezzel egyebeket nem kizárva, a személyi sérülés közvetett, vagy közvetlen okozásáért, az
üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, üzleti kapcsolatok
megszakadásáért, az üzleti és egyéb adatok elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, vagy az
Ügyfél által adott adatok alapján történő károkat, valamint egyéb anyagi vagy erkölcsi
veszteségekből adódó károkért), amely szoftver használatából vagy használhatatlanságából
ered. Ide értve még azt az eset is, ha Fejlesztőt tájékoztatták az ilyek károk bekövetkezéséről.
A kizárás okán a fenti körben az Ügyfél vállalja, hogy az ENERGRADE Kft-vel szemben
semmilyen igénnyel nem lép fel.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.

21. Jelen EULA csak akkor érvényes és biztosít végfelhasználói licence jogokat, ha a Felhasználó a
Szoftver eredeti és ezt a megfelelő módon igazolni (megrendelési adatokat tartalmazó
számla, megrendelő levél vagy megrendelői regisztráció) is tudja. Ezért KÉRJÜK, HOGY A
MEGRENDELÉSBEN KAPOTT IGAZOLÓ DOKUMENTÁCIÓKAT ŐRIZZE MEG!

22. Jelen EULA bármely egyéni rendelkezése ENERGRADE Kft. általi végrehajtásának elmulasztása
nem minősül az ENERGRADE Kft. részéről bármely az alapján fennálló jogáról való
lemondásnak, vagy ráutaló magatartással való szerződés módosításnak, az ENERGRADE Kft. a
jogaival időbeli korlátozástól mentesen élhet, melynek a kötelmi jogi körben az elévülés szab
csak határt.

23. Jelen EULA bármely részének jogszerűtlensége, érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága
nem eredményezi a fennmaradó rendelkezések jogszerűtlenségét, érvénytelenségét vagy
végrehajthatatlanságát.

24. Ügyfél a szolgáltatásokat nem használhatja olyan módon, amely sérti az ENERGRADE
Kft. vagy harmadik személyek jogait, és ne használja őket jogsértő vagy a jó erkölcsbe
ütköző módon.

IV. Adatvédelem, adatfelhasználás

25. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az ENERGRADE Kft. részére a szolgáltatás során átadott, vagy a
szoftverbe feltöltődő adatokat az ENERGRADE Kft. kezelje, kiértékelje, elemezze, és a mind
teljesebb körű és magasabb minőségű szolgáltatása érdekében üzleti tevékenysége során
felhasználja, és az Ügyfél mindezért díjazásra nem jogosult, ennek az ellenértéke a
szolgáltatások ellenértékekor figyelembe lett véve: azaz az Ügyfél ezért árkedvezményben
részesült. Ez a felhatalmazás a jelen szerződés megszűnte utánra is él. ENERGRADE Kft.
kijelenti, hogy sem jelen szerződés, sem annak lejártát követően – a szolgáltatás esetleges
telepítését, minőségbiztosítását, lokális vagy globális fejlesztését, esetleges szervizelését, az
esetleges oktatást és a jogi igények érvényesítését leszámítva nem adja ki az Ügyfél
személyét azonosító adatokat sem az egyéb adatokkal, sem anélkül harmadik személynek.
Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az ENERGRADE Kft. mint referencia hivatkozzon rá, és e körben
az Ügyfél nevét és tevékenységi körét a saját honlapján illetve tájékoztató anyagaiban, üzleti
tárgyalásai során felhasználja. Az Ügyfél mentesíti az az ENERGRADE Kft-t az az ENERGRADE
Kft-rendszereiből történő illegális adatszerzésből, vagy véletlen adatszivárgásból származó
kárfelelősség alól.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.

26. Ügyfél kizárólagosan felel az általa szolgáltatott adatok műszaki, ténybeli és jogi
megfelelőségéért, felhasználhatóságáért. Az ezzel kapcsolatos valamennyi felelősséget az
ENERGRADE Kft. kizárja, így e körben az Ügyfél vállalja, hogy az ENERGRADE Kft-vel szemben
semmilyen igénnyel nem lép fel.
Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez saját
költségén és felelősségére a szolgáltatás optimális igénybevételéhez megfelelő biztonságú és
teljesítményű INTERNET-hozzáféréssel kell rendelkeznie (a nem cloude-típusú szolgáltatások
is igénylik a szoftverfrissítést és az időközi adatkommunikációt), mely INTERNET önmagában
biztonsági kockázatokat rejt, ezen túlmenően az INTERNET stabilitásáért, a szükséges
sávszélességek meglétéért és az adatok INTERNET-en keresztül történő cseréje miatt fennálló
biztonsági kockázatokért fennálló kockázatokat tudatosan vállalja, és tudomásul veszi, hogy
az ezzel kapcsolatos valamennyi felelősséget az ENERGRADE Kft. kizárja, így e körben az
Ügyfél vállalja, hogy az ENERGRADE Kft-vel szemben semmilyen igénnyel nem lép fel.
Ügyfél a Cloude alapú szolgáltatásoknál mérlegelte azt, hogy az adatok INTERNET-en
keresztül történő tárolása és cseréje biztonsági kockázatot rejt, és az ezzel kapcsolatos
kockázatokat tudatosan vállalja. Az ezzel kapcsolatos valamennyi felelősséget az ENERGRADE
Kft. kizárja, így e körben az Ügyfél vállalja, hogy az ENERGRADE Kft-vel szemben semmilyen
igénnyel nem lép fel.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.

27. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az ENERGRADE Kft. a tevékenysége során a munkavállalóin
kívül alvállalkozókat, megbízottakat, közreműködőket vegyen igénybe, akik megismerhetik az
Ügyfél személyes és egyéb adatait.

28. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az ENERGRADE Kft. a szolgáltatásaival kapcsolatosan
tájékoztató és reklámanyagokat küldjön az Ügyfél által megjelölt kappcsolattartó e-mail
címre. Amennyiben Ügyfél a reklámanyagokra nem tart igényt, akkor ezen szolgáltatásról
Ügyfél leiratkozhat.

29. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződést nem írásbeli formában köti meg,
akkor a jelen szerződés megkötésekor élő INTERNET-kapcsolattal kell rendelkeznie.

30. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adataiban bekövetkező változást (pl.: név, cím, e-mail cím
székhely, cégjegyzékszám, stb.) a változástól számított 3 napon belül köteles az ENERGRADE
Kft-vel közölni. Ennek elmaradása esetére az ebből fakadó károkért az Ügyfél teljes
felelősséggel tartozik. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a szerződés
megkötésekor megadott e-mail címet köteles fenntartani és saját érdekében napi
rendszerességgel látogatni, hogy az ENERGRADE Kft-től érkező értesítésekről értesüljön.
Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy ha a szerződés megkötésekor megadott e-mail
címet nem kívánja tovább használni, akkor köteles a megszüntetést megelőzően új e-mail
címet az ENERGRADE Kft-nek írásban bejelenteni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az
ENERGRADE Kft-vel folytatandó levelezéshez köteles feltüntetni az ENERGRADE Kft-től kapott
egyedi azonosító számot.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.

V. Pénzügyi rendelkezések

31. Az egyes szolgáltatások ún. pre-payed rendszerben kerülnek megfizetésre, azaz az Ügyfél
csak a fizetést követően jogosult az éles üzemmód használatára.

32. Amennyiben az Ügyfél nem Cloude alapú szolgáltatást vesz igénybe, akkor a szolgáltatások
egyes fő verziószámokon belüli frissítések ellenértékét magában foglalják, míg a fő
verziószámváltással kijövő új termék vásárlásához felek közötti önálló kereskedelmi
szerződésben részletezett mértékű kedvezményben részesül. Amennyiben az Ügyfél Cloude
típusú szolgáltatást vesz igénybe, akkor a havidíj a főverziószám váltásokkal létrejövő új
szolgáltatás használati jogát is magában foglalja. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt,
hogy a Cloude alapú szolgáltatásokból az előfizetési időszak lejártával autómatikusan
kizáródik, és az előfizetés megújításáig a szolgáltatásokat nem veheti igénybe, az adatokhoz
nem fér hozzá, és, hogy az ezek miatt felmerülő károkért a felelősséget az ENERGRADE Kft.
kizárja. Ügyfél tudoomásul veszi, hogy sem a Cloude alapú, sem a nem Cloude alapú
szolgáltatásnál nem térít vissza pénzt a szolgáltatás visszaadása, vagy szolgáltatási periódus
közbeni szolgáltatás-lemondása esetén.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.

33. Az ENERGRADE Kft. a szolgáltatásai elérhetőségét biztosítja, ha azt akár hardver probléma,
akár szoftver-összeütközés miatti probléma, akár a szolgáltatás nem megfelelő használása
miatti probléma, akár az INTERNET-ben felmerülő probléma miatt nem tudja igénybe venni
az Ügyfél, akkor az az Ügyfél önhibájának minősül és visszatérítési igénnyel nem léphet fel.
Az ENERGRADE Kft. jogosult a jogszabályi változások alapján megváltozó közterhek, vagy az
ENERGRADE Kft. költségeinek egyéb emelkedése miatt bármilyen típusú és verziójú termék
továbbhasználatáért a közterhek változásával arányban lévő további díjazást megállapítani,
mely díjazást az Ügyfél előre elfogad. Ha ezen változtatással az Ügyfél nem ért egyet, akkor a
szolgáltatások változásról történő értesülésétől számított 3 napon túli további
igénybevételének elmaradásával mentesül ezen többletdíj megfizetésének kötelezettsége
alól
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.

34. Az ENERGRADE Kft. jogosult az egyes igényeit beszámítani bármilyen jogcímű Ügyféllel
szembeni követelés esetén. Az ENERGRADE Kft. jogosult az előfizetési típusú előre
megfizetett díjakból levonni a bármilyen jogcímű egyéb igényeit úgy, hogy a levonásról
azonnal értesítenie Kell az Ügyfelet, és a levonás pillanatában 10 napi előfizetésnek
maradnnia kell, hogy ezen idő alatt az Ügyfél pótolni tudja a fennmaradó időszakra való
előfizetését, amennyiben kívánja. A pótlás elmaradáse esetén az ENERGRADE Kft. hó közben
is megszüntetheti a szolgáltatását, melyet az Ügyfél tudomásul vesz és elfogad.
Ügyfél elfogadja, hogy amennyiben bármilyen módon jogszerű előzetes fizetés nélkül vesz
igénybe szolgáltatást, akkor az az ENERGRADE Kft. részére az adott időre (vagy szolgáltatásra)
vonatkozó szolgáltatási díjak 50 %-val egyező mértékű kötbér megfizetésére köteles. Ügyfél
elfogadja, hogy amennyiben bármilyen módon fizetési késelembe kerül az ENERGRADE Kftvel
szemben, akkor a késedelem idejére köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamat
megfizetésére azzal, hogy a késedelmi kamat minimális értéke évi 9 %.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.

35. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ENERGRADE Kft. jogosult döntése szerinti leendő vagy már
meglevő Ügyfél csoportnak önkényes döntésével akciókat, kedvezményeket biztosítani, a
kedvezményekre és akciókra, illetve a kedvezménnyel és akciókkal érintett körbe való
tartozásra az Ügyfél nem formálhat jogot.

VI. Vegyes rendelkezések

36. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy csak akkor lehet szerződő partner, ha nagykorú
magyar állampolgár és szerzési és szerződéskötési képessége nincs korlátozva. Nem
természetes személy esetében a képviselő kijelenti, hogy jelen jogügylet megkötésére
érvényes felhatalmazással rendelkezik, és a jogszabályok alapján jogszerűen működő
szervezet nevében jár el.

37. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez saját
költségén és felelősségére megfelelő teljesítményű hardverekkel kell rendelkeznie. A nem
megfelelő hardver kapacitás miatti valamennyi felelősséget az ENERGRADE Kft. kizárja.

38. A főverziószám váltásokat követően az ENERGRADE Kft. jogosult a korábbi verziószámok
frissítését megszüntetni. Az ENERGRADE Kft. akkor is jogosult ezen frissítéseket
megszüntetni, ha a nem Cloude alapú szolgáltatás esetén az adott fő verziószámú termék
értékesítését az ENERGRADE Kft. már legalább 1 éve beszüntette.

39. Ügyfél tudomásul veszi, és elfogadja azt, hogy az ENERGRADE Kft. indokolás nélkül 60 napos
felmondási határidővel felmondhatja a Coude alapú szolgáltatásokat. Ügyfél tudomásul veszi
és elfogadja azt, hogy az Ügyfél a szolgáltatásokat szerződés-, jog- és/vagy erkölcssértő
módon használja, akkor az ENERGRADE Kft. az Ügyfélnek a szolgáltatásokhoz (így akár a
frissítésekhez is) való hozzáférését azonnal megszüntetheti, melyért sem kártérítést sem
visszatérítési igényt nem érvényesíthet az Ügyfél az ENERGRADE Kft-vel szemben. Ügyfél
felhatalmazza az ENERGRADE Kft-t hogy eldöntse azt, hogy az Ügyfél a szolgáltatást
szerződésszerűen, jogszerűen vagy a jóerkölccsel összeegyeztethető módon veszi-e igénybe.
Ügyfél tudomásul veszi, és elfogadja azt, hogy az ENERGRADE Kft. rendszerkarbantartás,
szolgáltatás karbantartás vagy adatforgalom-szervezési okokból röviden vagy huzamosan
korlátozza az Ügyfél szolgáltatásokhoz való hozzáférését. A korlátozásokért a nem Cloude
szolgáltatások esetében nem kaphat kártérítést vagy jóváírást az Ügyfél, míg a Cloude
szolgáltatások esetében akkor jár az adott megfizetett szolgáltatási ciklus esetében jóváírás,
ha a szolgáltatások a ciklus 10 %-t meghaladó mértékben nem voltak elérhetőek. A jóváírás
nem pénzbeli visszafizetést jelent, hanem azt, hogy a következő szolgáltatási ciklusban a
korlátozás idejével megegyező időre nem kell megfizetni a szolgáltatási díjat a korlátozott
szolgáltatás tekintetében. Az egyes szolgáltatások korlátozottsága nem vonható össze, azokat
külön kell mérni.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja

40. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés ENERGRADE Kft. részéről
eszközölt módosításait az Ügyfél a Cloude alapú szolgáltatásoknál a módosításról szóló
értesítést követő következő szolgáltatási időszakra történő előfizetéssel ráutaló
magatartással kifejezetten elfogadja. A nem Cloude alapú szolgáltatás esetén az Ügyfél a
kedvezményes fő verziószám-váltású előfizetés váásárlásakor köteles az aktuális szövegű
EULA-t elfogadni. Ha ennek dokumentálása valamilyen okból nem következik be, akkor az új
főverziószám tellepítésével ráutaló magatartással az Ügyfél magára kötelezően kifejezetten
elfogadja az akkor akktuális tartamú EULA-t.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.

41. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ENERGRADE Kft. jogosult bármikor ellenőrizni
az Ügyfél szolgáltatásokban való részvételének jogosultságát, jogszerűségét és jó erkölccsel
való összeegyeztethetőségét.

42. Jelen EULA magyar nyelvű változata és bármely lefordított változata közötti ellentmondás
esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

43. A Szerződő Felek közötti kapcsolattartás a Felek választása szerint egyaránt megvalósul email
és postai úton: mindkét formában elküldött levelek érvényesek és hatályosak. E-mailok
esetén az elküldést követő munkanapon közöltnek kell tekinteni az e-mail-ben foglalt
nyilatkozatot. Ha címzett számára az e-mail tartalma nem egyértelmű, vagy vitatja annak
tartalmát (akár tényeiben, akár jogilag, akár összegszerűségében) akkor azt a közléstől
számított 4 munkanapon belül (a lentiek szerint feladott levéllel vagy e-mail útján) jelezni kell
a másik Szerződő Féllel, ellenkező esetben az e-mail egyértelműsége, ténybeli, jogi és
összegszerűségi helyessége nem vitatható. Amennyiben valamelyik fél ajánlott vagy
tértivevényes levelet küld a másik félnek, akkor azt a másik féllel közölt legelső (azaz
szerződéskötéskori) és legutolsó címre vagy székhelyre együttesen azonos napi feladással kell
megküldeni. Amennyiben a tértivevényes levelet az másik fél nem vette át (akár mert
ismeretlen helyre költözött, akár mert elhalálozott, akár mert az átvételt megtagadta, akár
mert a címzett ismeretlen, akár mert a címzett az előbbiek szerinti egyik címén sem vette át,
akár az ok jelzése nélkül érkezett vissza a levél, avagy a tértivevény vagy a levél a feladástól
számított 30 napon belül nem érkezik vissza), avagy a levelet a fél ajánlottan adta fel, akkor a
levelet a levél feladását követő 5. nap közöltnek kell tekinteni. Ha az egyik levelet a Szerződő
Fél, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, vagy átvételi meghatalmazottja átvette, akkor a
kézbesítésnek az átvétel napja számít. Ha mindegyik levél átvételre kerül, akkor a korábbi
átvétel számít a kézbesítés napjának, ha csak az egyik, akkor annak átvételi napja. Ha postai
úton és e-mail útján is elküldésre kerül a kérdéses levél, akkor az e-mail szerint áll be a
kézbesítés vélelme. Amennyiben a levélben foglaltak tartalma nem egyértelmű, vagy vitatja
annak tartalmát (akár tényeiben, akár jogilag, akár összegszerűségében) akkor azt a közléstől
számított 4 munkanapon belül (a fentiek szerint feladott levéllel, vagy elküldött e-maillel)
jelezni kell a másik féllel, ellenkező esetben a levél egyértelműsége, ténybeli, jogi és
összegszerűségi helyessége nem vitatható. A jelen vitatási határidők csak a felek közötti
közvetlen kommunikációra irányadóak, jogi képviselőik által küldött levelekre (legyen az levél
vagy e-mail) nem.
Az ENERGRADE Kft. felszólítja Önt, hogy a jelen szerződéses pont mellett található négyzetbe
tett pipával igazolja vissza azt, hogy a jelen pont egészét elolvasta, a jelen szerződés-nyelvet
maga választotta ki, a szerződés nyelvét érti, a pont tartalmát értelmezte, megértette,
tudomásul veszi, hogy ezen szabályok a szokásos ÁSZF szabályoktól eltérnek, de ennek
ellenére a tartalmát kívánja és ezen egész pontot magára kötelezőleg elfogadja.